TSSF Successful Stories

Ko ‘eku hingoa ko Isileli Vailea kou lele mai mei Taoa Vava’u, na’u ako pe ‘i Vava’u High School ‘oku ou tupu hake he ki’i famili masiva, fanau ‘e toko 5 pea koau ‘oku lahi taha. Ko e motu’a ‘oku 'alu ki ‘uta pea toe part time ki tahi, ko e fine’eiki 'oku lalanga ko e sio pe ki ha tokoni ki he family. Konga kimu’a te’eki keu ma’u ‘a e monu’ia ko’eni na’e ki’i faingatamaki aupito anga ‘a e nofo. Na’u ha’u nofo hili pe ‘api tokoua tangata’eiki, malo pe ma’u ha totongi pasi ke fai ‘aki e fefononga’aki ki he ako. ‘Oku fa’a tokoni mai tokoua ‘eku kui mei amelika ke fua ‘aki ‘eku ako. Kou fiefia aupito he monu’ia ko’eni pea kou faka’amu ke ‘oua ngata ‘a e tokoni ko’eni ka ‘e hokohoko atu ai pe ki ha ‘osi ‘a e ako. Kou fie fakamalo heni ki he World Bank he tokoni lahi kuo fai fakafou mai he SET Project. Ko e pole lahi ‘a ‘eku ha’u mei motu ‘o nofo hili heni, tautautefito ki he taimi ‘oku fiema’u ke fakahoko ako ngaue ikai ke lava fakahoko lelei pea fakalotofo’i he taimi lahi. Ikai lava fai hoto loto he ‘oku te nofo hili pea fakaongoongo pe ka kou lotua ma’u pe ‘a e tokoni ‘a e ‘eiki. Ko e fakalotolahi ki he fanau ako TVET ke mou ma’u faingamalie ko’eni pea mou lau ko e tapuaki ‘o ngaue’i 'osi kia velenga he ‘oku taha pe faingamalie ki ho kahau. Malo

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News

TSSF Successful Stories

Ko ‘eku hingoa ko Isileli Vailea kou lele mai mei Taoa…