Successful Stories (TSSF)

Ko hoku hingoa ko Hellen Saumaki ko ‘eku ha’u mei Ha’alaufuli, Vava’u. ‘Oku ou fika 8 ‘i he fanau ‘e toko 9. ‘Oku ou fakakaungatamaki he ‘apiako TIST (Tonga Institute of Science Technology) ‘i he ‘elia ‘o e ‘uhila pea ko’eku ta’u faka’osi eni ‘iai.  Kimu’a te’eki keu hu mai kihe sikolasipi ko’eni, koe mo’oni na’e lahi e ngaahi faingata’a ‘i he tafa’aki ki hono fakakakato ‘a e fiema’u fakapa’anga ki he ngaahi me’a fakaako. Ko e tangata’eiki kuo ‘osi mole atu ia. ‘Oku ou lolotonga nofo mo hoku tounga’ane ‘I he ‘api hono hoa ‘I Pili pea ‘ikai ke fu’u fefee ‘emau ki’i nofo koe’uhi koe palopalema fakapa’anga ka ‘i he’eku hu ‘o kau ‘i he polokalama sikolasipi koeni, na’e fu’u tokoni lahi ‘aupito ia ‘o malavalava atu ai ‘a e ngaahi me’a fakapa’anga kehekehe. Ko e ‘uhinga lahi ‘eku lotolahi keu ako, ko’euhi koe malolo ‘eku tangata’eiki pea ko’eku fa’e pe ‘oku kei mo’ui pea ko ’ene ma’u’anga mo’ui ko e lalanga pe. Pea na’aku fokotu’u ai ha’aku taumu’a ke fakalakalaka’i ‘a e tu’unga ‘o e nofo pea ke fakalotolahi’i ‘a e kau muiaki ke nau muimui mai ke ma’u ha kaha’u ‘oku falala’anga. Pea ko e ako pe ‘oku fai kiai ‘a e fakatetu’a neonge pe ‘oku ‘ikai ke fu’u fefe ka ‘oku ‘ikai tuku ai e feinga. Ko e taumu’a ki he kaha’u ke ma’u ha’aku ngaue ke ‘oua teu toe fakafalala ki ha taha. Fakamalo lahi heni kihe World Bank hono fakatafe mai ‘a e tokoni ko’eni fakafou mai ‘ihe Poloseki Taukei’ilo mo e Ma’u Ngaue Ma’ae Kakai Tonga (SET) pea u lave monuu ai au koe masiva mo e ta’e’iloa. Fakafeta’i e ‘ofa.

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News

Ongoongo folau 'a e timi SET project ki Vava'u Lahi