Tanaki Tu'unga Kau Ako TVET, 'Ahopanilolo Technical Institute

Na'e fakahoko 'i he 'aho 25 Novema 'a e tanaki tu'unga 'a e fanau ako 'o  'Ahopanilolo Technical Institute. Na'e kau 'i he polokalama tanaki tu'unga koeni 'a e fanau ako 'oku nau kau mai ki he polokalama TSSF 'a e Konga 2 'o e SET poloseki. 'Oku fe'unga moe fanau ako e 10 'oku fakapa'anga 'ehe poloseki 'enau ako 'i he 'apiako ni. Pea koe toko 3 ai 'oku mau honau faka'ilonga ako. Koe ni''ihi eni kuo kakato 'enau ako:

  • Sione Havea
  • Taina Valu
  • Lepa Tongi

Na'e kau atu foki 'a e taki 'o e SET Poloseki, Lilieta Takau, 'i hono foaki 'a e ngaahi faka'ilonga ako ki he ni'ihi na'e fakakakato e ngaahi polokalama ako e apiako ni.

 

Malo Aupito. 

Ki ha'o faka'eke'eke fekau'aki moe ongoongo koeni, kataki fetu'utaki mai kihe fika 6852211 pe 'imeili mai kihe admin@set-tonga.to. 

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News