Polokalama 'A'ahi ki he Ngaahi 'Otu Motu (Ha'apai) 'a e Konga 2 'o e SET Poloseki

Na'e fakahoko 'a e fuofua 'a'ahi 'a e kau ngaue e Potungaue Ako moe SET Poloseki ki Ha'apai. Koe taumu'a 'o e 'a'ahi ni ke fepotalanoa'aki moe ngaahi famili 'oku kau mai 'enau fanau kihe polokalama TSSF 'a e Konga 2 e poloseki koeni. 'Oku 'iai e faka'amu ke fengaue'aki lelei mo kinautolu 'oku nau kau mai ki he polokalama ni, ke sio ange ki he ngaahi me'a e lava ke toe lelei ange ai e ngaue 'oku fakahoko. 'Ikai ngata ai 'oku 'iai moe faka'amu ke sio ki he ngaahi fiema'u 'a e poloseki.

Na'e kau atu 'a e Minista 'o e Potungaue Ako, Hon. Siaosi Sovaleni, 'i he folau ni 'one fakamamafa 'i he Fiava Day e mahu'inga e ngaue 'oku fakahoko he poloseki koeni pea mo fakamalo'ia'i e fetokoni'aki 'oku fai 'e he ni'ihi 'oku lave monu 'i he polokalama ni. 

'Oku fe'unga moe fanau ako TVET 'e toko 19 'oku kau mai ki he polokalama ni. 

 

Malo 'Aupito.

Ki ha'o faka'eke'eke fekau'aki moe ongoongo koeni, kataki fetu'utaki mai kihe fika 6852211 pe 'imeili mai kihe admin@set-tonga.to. 

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News