Koe polokalama RSE na'e kaamat ia he 2007 koe'uhi koe nounou e kau ngaue liepa 'a Nu'usila. Koe kinautolu 'oku kau kihe polokalama 'oku nau ngaue atu kihe fata'aki 'o e toli fo'i 'akau pea moe ngaahi faama vavae. E malava keke fakahoko fatongia 'i he ngahi feitu'u foli fo'i'akau 'i Nu'usila kamata 'i he mahina 'e 3 ki he mahina e 7.

Koe polokalama ngaue PLS ne kamata ia 'i he 2019 'o fakataumu'a kia kinautolu 'oku 'iai hanau taukei ngaue. Koe loloa ho'o ngaue 'i 'Aositelelia 'e fe'unga ia moe ta'u 'e 3. Koe ngaahi sekitoa 'e malava ke ma'u ngaue kiai koe:

  1. Kakano'i manu
  2. Takimamata moe talitali kakai
  3. Tuahi oe kau toulekeleka
  4. Ngoue pea moe Toutai

Koe polokalama foli fua'i'akau 'a Asoiteleia pe koe SWP 'oku malava keke ma'u ha'o faingamlie ngaue ki he ngaahi faama. 'I he ta'u 2019, ne lava atu ha toko 3685 pea 'i he ta'u 2020 ne lava atu ai ha toko 1706.

Koe ngaahi lelei 'o e ngaahi polokalama ngaue:

  • Malva ke ma'u ha'o faingamalie ngaue ki tu'apule'anga.
  • Tokoni lahi ki he ngaahi ngaue 'i Nu'usila pea mo 'Aositelelia ki hono fakalele 'enau ngaahi fiema'u kau ngaue pea moe 'enau ngaahi pisinisi.
  • Malava ke a'usia ho'o ngaahi taumu'a hange koe totongi e ako ho'o fanau, langa ha fale e famili, kumi ha mealele pea moe toe langa hake e tu'unga faka'ekonomika ho'o famili, kolo pea mo Tonga foki.
  • Toe ako ha ngaahi taukei ngaue fo'ou pea moha ngaahi taukei pe ilo ki he anga 'o e mo'ui.
  • Ma'u ha taukei he folau atu ki ha toe fonua muli.

Fetu'utaki mai kihe ngaahi toe fakaikiiki pea moe fougna hoo kau ki he polokalama 

Ngaahi Tafa'aki Telefoni
Potungaue ki he ngaahi ngaue fakalotofunua, Va'a ma'u ngaue ki tu'apule'anga +67628680
Polokalama Ngaue 'i Aositeleia +6767401863
Polokalama Ngaue 'i Nu'usila +6768401869
Faka'eke'eke fekau'aki mo ho'o vahenga malolo 'okapau na'a ke ngaue fakataimi ki Aositeleia +6767401868

 

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News