Tokoni Fakapa'anga

 1. A'u ki he pa'anga $1000 ki he ta'u , ki hono totongi 'aki 'a e ngaahi polokalama ako TVET 'o e tokotaha ako 'aia kuo fili ke kau 'i he polokalama.
 2. Pa'anga $300 ki he mahina 'a e pa'anga tokoni makehe ki he nofo 'oe fanau ako mei motu 'aia kuo fili ke kau 'i he polokalama.

 

Makatu'unga 'o e 'Api Nofo'anga kae kau ki he Polokalama Tokoni

'Oku fakataumu'a 'a e pa'anga tokoni ki he fanau ako TVET 'o e:

 • Ngaahi famili kuo fakapapau'i 'oku nau kau ki he peseti 10% 'o e ngaahi famili masivesiva 'i Tonga ni 'aki 'i hono ngaue'aki 'o e maaka PMT mo hono fakamo'oni'i mei he ngaahi kolo moe kolo.
 • Famili 'oku pau ke 'iai ha tokotaha 'i he vaha'a ta'u motu'a koe 15-35 'aia 'oku 'ikai kene ma'u ha fakamo'oni ako ma'olunga 

 

Makatu'unga ke kau 'o ha Tokotaha Ako ki he Polokalama Tokoni

 1. Ke 'i he vaha'a ta'u motu'a 'o e 15-35 'i he 'aho 1 'o Fepueli 'o e ta'u na'e lesisita ai i ha lesoni Fakatekinikale 'oku kau 'i he polokalama.
 2. Ke 'oua tene ma'u ha fakamo'oni ako ma'olunga 

 

Makatu'unga Makehe ke kei kau 'a e Tokotaha Ako 'i he Polokalama Tokoni

 1. Peseti 80% 'a e ma'u ako 'i he mahina kotoa 
 2. Fakamatala tohi mei he ngaahi 'apiako fakatekinikale ki he Potungaue Ako 'o fakaha ai 'a e ma'u ako 'o e tokotaha ako 'i he mahina kotoa pe
 3. Fakamatala tohi mei he ngaahi Apiako Fakatekinikale ki he Potungaue Ako 'o fakaha ai 'a e tu'unga fakalakalaka 'a e ako 'o e tokotaha ako 'i he semesita kotoa pe

 

Ngaahi Polokalama Ako Fakatekinikale Kuo Tali

Koe ngaahi polokalama ako eni 'i he Setifikeiti Level I-IV mei he TNQAB pea kuo tali 'i he ngaahi 'apiako fakatekinikale, 'aia 'e:

 • Ngaahi polokalama ako ia kuo fili ke kau 'i he konga koeni 'o e poloseki, pe;
 • 'Oku 'i he taha 'o e ngaahi 'elia kuo fili, 'aia 'oku ha 'i he kalafi 'i lalo.
Mala'e Ako Fakatekinikale Tokolahi
Ngoue 25
Langa 50
Mo'ui 0
Talitali kakai moe Takimamata 40
'Alu Tahi 10

 

Makatu'unga kihe Fili 'o e Tokoni Makehe kihe Nofo

 1. Koe 'api nofo'anga 'o e tokotaha ako 'oku tu'u ia 'i ha feitu'u kehe 'o 'ikai tu'u 'i Tongatapu (tu'u 'i motu).
 2. Koe tokotaha ako ke fakahiki 'o nofo, pe kuo 'osi hiki 'o nofo 'i ha motu 'e taha ke fakahoko ai 'a 'ene ako.

 

Ngaahi Me'a 'oku Fiema'u ke Ma'u pe Fakahoko kae Lava ke Kau ki he Polokalama

 • ID Fakafonua 'o e taki 'o e famili pe 'api.
 • ID Fakafonua ki he tokotaha ako fakatekinikale 'oku fie kau mai kihe polokalama tokoni pe koha tohita'u ka 'okapau 'e 'ikai ma'u ha ID.
 • 'A'ahi 'o e 'api nofo'anga 'e he kau 'ofisa ngaue mo fakakakato 'a e savea ki he 'api nofo'anga.
 • Fakaha pe tuku mai 'o e ngaahi fakamo'oni ako 'o ha ngaahi lesoni 'oku lolotonga fakahoko 'i ha 'apiako pe na'e fakahoko kimu'a pe koha 'apiako fakatekinikale.
 • Ke 'i ai ha 'akauni pangike 'i ha pangike fakalotofua ki hono fakahu hangatonu 'o e tokoni makeke koia ki he nofo, 'okapau koe tokotaha ako mei motu.

 

Fetu'utaki ki ha Ngaahi Faka'eke'eke

Telefoni: +6767400939

Email: settvettonga@gmail.com, melisieniv@gmail.com, ana.fonokalafi7@gmail.com

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News