Ngaahi Tefito'i Taumu'a 'o e Polokalama Tokoni

Koe ngaahi taumu'a 'o e polokalama ni ke poupou mo tokoni fakapa'anga ngaahi famili 'oku tu'ulaveangofua mo masivesiva 'oku 'iai 'enau fanau 'oku ako he ngaahi kolisi i Tonga ni. Ko e faka'amu ke hoko 'a e polokalama ni ke ne faka'ai'ai e fanau ke hokohoko atu 'enau ako ke 'osi mei he kolisi, pea lava ke hoko atu 'enau ako 'o ma'u ha ngaahi tohi fakamo'oni ako ma'olunga ange. Koe polokalama tokoni koeni 'oku ne toe fakaivia foki moe ngaahi fa'e, 'aia koe tokoni kuo pau ke hu ki he ngaahi 'akauni 'o e fa'e tukukehe kapau 'oku 'iai ha ngaahi makatu'unga.

'Oku feinga foki e polokalama tokoni koeni kene faka'ai'ai e fanau kenau ako pea 'oua 'e ngata pe 'i he ako kolisi kae lava kenau hoko atu ki he ngaahi ako ma'olunga ange, pea lava foki ke ma'u hanau ngaue 'i he kaha'u ke tokoni kiho nau ngaahi famili takitaha pe pehe foki kihe siasi moe pule'anga foki. Ko hono tokangaekina 'o e ma'u ako pe mo hono faka'ai'ai e fanau ako kolisi kenau ako 'o a'u kiha tu'unga ako ma'olunga ange, 'aki hono tokonia fakapa'anga e ngaahi famili masivesiva. 'I he taimi tatau, 'oku 'iai foki moha ngaahi taukei ngaue 'e lava ke ako'i ki he fanau ke lava ke ma'u mei ai hanau ngaue 'i he fakalotofonua mo tu'apule'anga.

Koe ngaahi founga eni keke kau ai kihe polokalama

 • Kupou ke lesisita mai honau hingoa kihe lisi savea 'a e polokalama ni, pea fai atu kiai e savea mo fakakakato e foomu savea pea fakahu kihe polokalama tanaki fakamatala, MIS
 • Ngaahi famili kuo fakapapau'i 'e he MIS 'aki e ngaahi maaka (PMT Score) kuo fakapaasi 'e he Pangike 'a Mamani ke ngaue'aki koe me'afua kihe masivesiva
 • 'Oku 'iai mo'enau fanau ako kolisi foomu 1 ki he foomu 7 kae lava kenau kau mai ki he polokalama tokoni

 

Founga hono Tokonga'i 'o e Ngaahi Fakamatala (CCT)

Koe polokalama koeni 'oku 'iai e ngaahi fakamatala 'oku tanaki mai mei he famili moe fanau ako 'oku kau mai ki he polokalama ni. Koe ngaahi fakamatala koeni 'oku tanaki ia polokalama fakakomipiuta koe Management Information System (MIS). 'Oku fakapa'anga he SET 'a e MIS ke tokoni ki hono fakahoko e ngaue pea mo ngaue'aki kihono filifili e kakai 'oku totonu ke kau ki he polokalama. Hange koe lave koia 'anenai 'oku toe lava pe he MIS 'o tanaki ai e ngaahi fakamatala felave'i moe ngaahi famili 'oku tu'ulaveangofua mo masivesiva. Kapau 'e hoko ha ngaahi fakatamaki fakatu'upake 'i he kaha'u, 'o hange koe COVID moe GITA. 'Oku lava lelei pe ke ngaue'aki e ngaahi fakamatala 'oku tanaki 'e he MIS koeni 'e he pule'anga Tonga ke fakahoko'aki hano faitokonia si'i ngaahi famili.


 

Ngaahi Monu'ia kihe Fanau 'oku Kau Mai ki he Polokalama

 • Totongi ako fakakuata kihe ta'u e fa.
 • Ngaahi tokoni fakataukei ki he ngaahi matu'a tauhi fanau pea moe fanau.
 • Ngaahi faingamalie ako ki he ngaahi ako ma'olunga ange pea moe ngaahi taukei ngaue ki he kaha'u.
 • Fakaivia moe ngaahi fa'e 'aki hono 'ave kiate kinautolu kenau tokanga'i e tokoni 'oku 'oatu.

 

Founga Hono Fakahoko e Polokalama

 1. Taumu'a - peseti 10 ngaahi famili 'oku tu'ulaveangofua mo masivesiva 'oku 'iai 'enau fanau ako he kolisi
 2. Founga Lesisita - lesisita mai ngaahi hingoa, savea ki he ngaahi 'api, fakahu kihe MIS, tanaki mai ngaahi fakamatala fakapepa, fakamo'oni aleapau, fakapapau'i 'oku ako.
 3. Ngaahi Makatu'unga
  • Ma'uako fe'unga moe 80% ki 'olunga he mahina.
  • Fakapapau'i 'oku totongi e ako.
  • Muimui'i e ako e fanau he teemi kotoa pe.
  • Ofisa Ngaue kene tanaki ngaahi lekooti ma'uako
 4. Totongi
  • Fakapapau'i ngaahi hingoa e famili 'oku ma'u monu'ia
  • Teuteu'i lisi fakapapaui'i mei he 'u pangike ngaahi hingoa moe 'akauni
  • Fakahu e pa'anga ki he ngaahi 'akauni takitaha
 5. Ngaahi ngaue ke tokanga'i mo fakahoko - fakatonutonu ma'u pe founga tanaki fakamatala ki he fakamuimui taha. Tanaki ngaahi launga pea feinga ke solova 'i he vave taha. Fakapapau'i 'oku kei ako pe fanau pea 'oku nau fai ki he aleapau. Fakalelei'i founga ngaue ki he lelei fakalukufua.
 6. Vakai'i mo Fakafuofua'i - Muimui'i ofi e ngaue pea tanaki moe ngaahi fakamatala mei he kakai. Fakalelei'i e ngaue ki he tu'unga 'oku lelei fakalukufua. Liliu founga ngaue kapau 'oku 'iai ha founga 'e taha 'oku toe lelei ange.

 

Ki he Ngaahi Faka'eke'eke

Telefoni: 22233

Email: cliaschaaf@gmail.com

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.

Latest News

TSSF Successful Stories

Ko ‘eku hingoa ko Isileli Vailea kou lele mai mei Taoa…